Uvjeti korištenja

OPĆI UVJETI UGOVORA O NAJMU VOZILA

UVODNE ODREDBE

 1. Korisnik rezerviranjem najma vozila od Lowriders Rental-a odnosno sklapanjem ugovora o najmu vozila potvrđuje da je upoznat s ovim Uvjetima i pristaje na primjenu istih.
 2. Na pojedini Ugovor o najmu koji Korisnik potpisuje prilikom preuzimanja vozila primjenjuju se ovi Uvjeti o najmu koji dopunjuju odredbe Ugovora o najmu. U slučaju nesuglasja odredbi  pojedinog Ugovora o najmu i ovih uvjeta primjenjuju se odredbe ovih Uvjeta.

PREDMET UGOVORA

 1. Lowriders Rental temeljem ugovora Najmoprimcu predaje na uporabu vozilo u stanju podobnom za ugovorenu uporabu, dok se Najmoprimac obvezuje za to plaćati najamninu, druge naknade i troškove, sve pod uvjetima utvrđenim Ugovorom, Uvjetima i cjenicima Lowriders Rentala.

UVJETI NAJMA

 1. Uvjet za sklapanja ugovora o najmu i korištenje vozila jest da Korisnik:

        –  ima najmanje 21 godinu starosti,

        –  posjeduje valjanu važeću vozačku dozvolu za upravljanje odnosnom kategorijom vozila najmanje 1 godinu (tj. 365               dana od dana izdavanja);

        –  ima važeću kreditnu karticu koju prihvaća Lowriders Rental kojom će garantirati za obveze koje mogu nastati iz                    najma i u svezi najma vozila, sukladno ovim Uvjetima i Ugovoru.

 1. Korisnik je dužan prilikom preuzimanja vozila u najam i kao uvjet preuzimanja vozila predočiti Lowriders Rental-u izvornike važećih isprava (osobna iskaznica, vozačka dozvola), kojima će dokazati da udovoljava gore navedene uvjete za upravljanje vozilom. Lowriders Rental će za svoje potrebe zadržati preslike predmetnih isprava.
 2. U trenutku potvrđivanja rezervacije, navođenjem broja rezervacije, smatra se da je ugovor o najmu sklopljen na vremenski rok i za klasu/tip vozila iz potvrđene rezervacije. Za izvršenu i potvrđenu rezervaciju preko zastupnika, posrednika ili putem web-a Korisnik će dobiti na svoj e-mail koji je dostavio, odnosno od zastupnika ili posrednika, potvrdu rezervacije koja se smatra potvrdom potrošaču o sklopljenom ugovoru u smislu Zakona o zaštiti potrošača, dok će potrošač koji je rezervaciju izvršio nekim drugim sredstvom daljinske komunikacije (e-mail, tel. i sl.) ugovor odnosno potvrdu o sklopljenom ugovoru dobiti prilikom početka korištenja najma. Svaki potrošač koji je izvršio rezervaciju putem sredstva daljinske komunikacije pojedinačni ugovor o najmu potpisuje prilikom preuzimanja vozila.
 3. Ugovor se smatra sklopljenim na određeno vrijeme koje će biti navedeno u potvrđenoj rezervaciji odnosno u Ugovoru o najmu.
 4.  Svaka strana snosi svoje troškove uporabe sredstava daljinske komunikacije u smislu ovoga članka.

 

OTKAZIVANJE REZERVACIJE I RASKID UGOVORA

 1. Ukoliko Potrošač ili Korisnik želi otkazati ili promijeniti rezervaciju (promjena klase vozila, početka najma, završetka najma, mjesta najma i sl.), mora o tome pravovremeno, čim je to mogućobavijestiti Lowriders Rental.
 2. Da bi ostvario pravo na otkaz ili promjenu rezervacije iz prethodnog stavka, Potrošač ili Korisnik mora izjavu o otkazu ili promjeni rezervacije poslati Lowriders Rental-u elektroničkom poštom, u kojoj izjavi će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte i broj rezervacije, potvrde odnosno vouchera.
 3. Ako Potrošač ili Korisnik promijeni rezervaciju prije početka najma u odnosu na klasu vozila, početak ili završetak najma i mjesto, što mora biti potvrđeno od Lowriders Rental-a, Lowriders Rental pridržava pravo na promjenu cijene najma, prema važećim cijenama.
 4. U slučaju da Potrošač ili Korisnik ne preuzme vozilo u najam na datum i u vrijeme početka najma, a da prethodno nije o tome obavijestio Lowriders Rental ili ako o razlozima kašnjenja pismeno ili telefonski ne obavijesti Lowriders Rental, rezervacija se protekom 3 sata od predviđenog početka najma smatra otkazanom. U tom slučaju Lowriders Rental zadržava pravo naplate osnovne cijene za odnosnu klasu vozila, sukladno ugovorenom trajanju najma.
 5. Korisnik niti Potrošač ni u kojem slučaju nema pravo na raskid ugovora ako je najam počeo i ako je ugovor o najmu u potpunosti ispunjen, tj. nakon što je usluga najma vozila izvršena i vozilo vraćeno.
 6. U slučaju da Potrošač ili Korisnik ipak vozilo vrati prije ugovorenog završetka najma i protivno prethodnom stavku, Lowriders Rental ima pravo naplatiti najam do ugovorenog roka završetka najma, a ako vozilo koristi i nakon završetka najma, Lowriders Rental ima pravo naplatiti najam sve do vraćanja vozila Lowriders Rental-u, kao i dodatne naknade za kašnjenje s povratkom vozila.

 

OSNOVNA CIJENA NAJMA, DODATNE USLUGE, NAKNADE I TROŠKOVI

 1. Osnovna cijena najma vozila po danu u pravilu se odnosi samo na cijenu najma samog vozila, osim ako u cjeniku ili Ugovoru o najmu nije drukčije navedeno.
 2. Dodatne usluge, naknade i troškovi koji se sukladno ovim Uvjetima, Ugovoru o najmu i cjenicima Lowriders Rental-a plaćaju posebno nisu uključeni u cijenu najma.
 3. Cijene najmova, dodatnih usluga, naknada i troškova podložne su promjenama sukladno poslovnim odlukama Lowriders Rental-a, promjenama poreznih stopa ili državnih nameta i propisa. Korisnik može kontaktirati Lowriders Rental o cijenama za iznajmljivanje vozila kroz različite kanale, uključujući telefonske linije, web stranice, putničke agente, zastupnike i posrednike, te su takve informacije informativnog karaktera i ne stvaraju prava i obveze.
 4. Korisnik je obvezan platiti Lowriders Rental-u osnovnu cijenu najma i dodatne usluge i opremu koje je koristio (npr. GPS, dječje sjedalice i sl.) kao i sve dodatne naknade, usluge i troškove koji su navedeni u Ugovoru o najmu, ovim Uvjetima, zakonskim propisima, cjenicima i tarifama Lowriders Rental-a.
 5. Naknade i troškovi koji se posebno plaćaju prije ili po završetku najma prema važećim cjenicima i tarifama Lowriders Rental-a uključuju, ali se ne ograničavaju na:

–  naknada za jednosmjerne najmove,

–  naknada za promjenu lokacije preuzimanja/vraćanja vozila,

–  dodatne naknade za više prijeđenih kilometara od ugovorenog ili odobrenog,

–  gorivo i naknada za ulijevanje goriva, ako vozilo nije vraćeno s količinom goriva s kojom je  preuzeto u najam,

–  naknada za kašnjenje s povratkom vozila,

–  naknada za kašnjenje s preuzimanjem vozila,

–  naknada za preuzimanje, dostavu ili vraćanje vozila izvan radnog vremena

–  naknade za štete ili popravak vozila (ovisno o drugim odredbama Uvjeta i Ugovora o najmu), kao i sve troškove koji se odnose na rješavanja, naplatu i popravak takve štete ili  popravka (uključujući pravne troškove),

–  naknade za obradu i prijavu šteta,

–  naknade za oštećenje ili gubitak dijelova, ključeva i opreme vozila,

–  naknada za gubitak ili oštećenje dokumentacije vozila,

–  naknada za čišćenje unutrašnjosti vozila ako je vozilo vraćeno izuzetno prljavo što zahtijeva   dodatno čišćenje ili osvježenje vozila. To uključuje, ali nije ograničeno na, prolijevanja   tekućine, hrane, povraćanje, ostale mrlje i neugodne mirise, uključujući dim cigarete i sl.,

–  prometne i/ili parkirne naknade/prekršaje, kao i sve druge slične naknade koje nastaju u svezi s uporabom ili pogonom vozila (npr. cestarine, mostarine i sl.),

–  naknade za prevoženje vozila trajektom (ferry fee),

–  aerodromske pristojbe/naknade,

–  administrativne naknade navedene u ovim Uvjetima, Ugovoru o najmu ili cjenicima i tarifama Lowriders Rental-a.

 

UVJETI PLAĆANJA

Korisnik je obvezan prije preuzimanja vozila u najam izvršiti uplatu pologa na iznos koji odredi Lowriders Rental prema svojoj procjeni, ovisno o klasi vozila, trajanju najma i dr. ili davanjem gotovinskog pologa, sve kao garanciju plaćanja najamnine, svih naknada i troškova iz ovih Uvjeta i Ugovora. Svaka osoba, različita od Korisnika, koja po Ugovoru o najmu daje polog  kao garanciju za obveze iz Ugovora, preuzima jamstvo za sve novčane obveze iz Ugovora o najmu kao jamac platac do iznosa pologa odnosno predautorizacije.

 1. Korisnik se obvezuje da će Lowriders Rental-u po važećem cjeniku, odmah ili u roku koji odredi Lowriders Rental, platiti najamninu, troškove, naknade, ugovorne kazne i sve druge iznose koji nastanu ili mogu nastati i u svezi najma i uporabeOdgovornost Najmoprimca, Vozača i Dodatnog vozača za plaćanje Lowriders Rental-u svih obveza iz ovih Uvjeta, Ugovora o najmu odnosno u svezi najma i uporabe vozila je solidarna.
 2. Rezervacijom najma odnosno potpisom na Ugovor o najmu Korisnik, kao i svaki drugi davatelj pologa/garancije odnosno kreditne kartice, ovlašćuje Lowriders Rental da naplati sve iznose, naknade, troškove, ugovorne kazne, štete i dr. koji se plaćaju po ovim Uvjetima, Ugovoru o najmu, cjenicima i tarifama Lowriders Rental-a terećenjem računa Korisnika, odnosno drugog davatelja kreditne kartice, ili naplatom iz položenog pologa.
 3. Lowriders Rental može naplatiti iznose koji se plaćaju terećenjem računa Korisnika tijekom ili nakon završetka najma, kad utvrdi postojanje obveze Korisnika, odnosno Korisnik može platiti takve troškove u dogovoru s Lowriders Rental-om, što je slobodan izbor Lowriders Rental-a.
 4. Ako Korisnik ne plati bilo koji iznos iz ovih Uvjeta ili Ugovora o najmu u roku za plaćanje koji će biti naznačen na računu, ili Ugovoru o najmu, obavijesti ili drugom dokumentu, Lowriders Rental može, ne dovodeći u pitanje bilo koja druga svoja prava naplatiti Korisniku sve dodatne troškove kao što je navedeno u nastavku:

–  zakonska zatezna kamata po stopi određenoj Hrvatskim propisima;

–   sve troškove koji su nastali za Lowriders Rental u svezi radnji poduzetih za naplatu potraživanja, bilo da ih je Lowriders Rental poduzeo sam ili putem agencije za naplatu potraživanja ili druge vanjske agencije ili odvjetničkog ureda.

 

PREUZIMANJE I VRAĆANJE VOZILA

 

 • Lowriders Rental će vozilo isporučiti Korisniku, koji udovoljava uvjeta za najma, u dobrom i voznom stanju, sa svom potrebnom dokumentacijom, dijelovima, priborom i obveznom opremom. Korisnik eventualne primjedbe u svezi stanja vozila mora dati odmah, prije odvoženja vozila iz mjesta preuzimanja.
 • Korisnik potpisom Ugovora o najmu potvrđuje da preuzima vozilo u ispravnom stanju, prikladnim za ugovorenu uporabu, sa svom pripadajućom opremom i svim popratnim dokumentima.
 •  Korisnik se obvezuje vozilo vratiti sa svim dokumentima, rezervnim dijelovima i opremom, u istom stanju u kojem ga je preuzeo, u mjestu, na dan i vrijeme određeno Ugovorom o najmu i s količinom goriva s kojom ga je uzeo u najam.
 • Preuzimanje i vraćanje vozila izvan radnog vremena poslovnice moguća je na zahtjev Korisnika, za što Lowriders Rental ima pravo naplatiti naknadu po svom važećem cjeniku. Ako se vozilo vraća izvan redovnog radnog vremena, Korisnik se mora ponašati u skladu s uputama za vraćanje izvan radnog vremena, u kojem slučaju će ostati u potpunosti odgovoran za vozilo dok isto ne preuzme Lowriders Rental.

 

KORIŠTENJE VOZILA

27. Korisnik se obvezuje:

–  da će vozilo nakon prestanka najma vratiti u mjesto i u roku utvrđenim Ugovorom, u stanju, s opremom i s količinom goriva u kojem ga je preuzeo, ili ranije na zahtjev Lowriders Rental-a, a produženje ugovorenog trajanja najma, zatražiti od Lowriders Rental-a, najmanje 24 sata prije isteka samog roka najma, u protivnom se smatra da je Korisnik protupravno prisvojio vozilo,

–  da vozilo neće preopteretiti, koristi za obuku vozača, prijevoz ili vuču drugih vozila ili prikolica, za plaćeni prijevoz putnika, za utrke, ispitivanja izdržljivosti, ispitivanja brzine, za činjenje bilo kakvih nezakonitih djela;

–  da će vozilo koristi samo vozač ili dodatni vozač naveden u ugovoru, za vlastite potrebe i u skladu s namjenom vozila;

–  da vozilo neće davati na korištenje neovlaštenim korisnicima i trećim osobama,

–  da će vozilo koristiti pravilno i postupati prema vozilu s pažnjom dobrog domaćina gospodarstvenika,

–  da neće pušiti niti dozvoliti pušenje u vozilu;

–  da će vozilo, kada ga napusti, uvijek zakočiti, zaključavati sa zatvorenim prozorima i uzimati ključeve i dokumentaciju vozila i uvijek ih imati pod osobnom kontrolom, uz aktivaciju svih sigurnosnih sustava ako ih vozilo ima;

–  da će voziti samo po javnim cestama, bez utjecaja alkohola ili narkotika, poštujući sve prometne propisei regulaciju prometa,

–  brinuti o redovnoj tehničkoj ispravnosti vozila, tj. redovito provjeravati tekućinu za hlađenje, ulje, tlak u gumama i dr.;

–  da neće vršiti nikakve preinake na vozilu;

–  da će snositi sve troškove u svezi pogona vozila, gorivo, cestarine, mostarine, parkirne, prekršajne i  druge slične naknade,

–  da u vozilu neće prevoziti niti dopustiti prijevoz više putnika ili robe od maksimalno dopuštenog navedenog u prometnoj dozvoli odnosnog vozila;

–  da vozilo neće voziti izvan granica EU, osim ako je to prethodno najavio Lowriders Rental-u prilikom rezervacije ili preuzimanja vozila, za što Lowriders Rental može naplatiti dodatnu naknadu sukladno svom cjeniku (prekogranična naknada),

–  da neće niti je ovlašten preuzimati nikakve obveze u ime Lowriders Rental-a u svezi vozila i njegove upotrebe i pogona.

 

OBVEZE KORISNIKA

 

28. Korisnik se obvezuje tijekom najma da:

–  će primjenjivati svu razumnu pažnju tj. pažnju dobrog domaćina/gospodarstvenika prilikom vožnje i parkiranja vozila;

–  će vodu u hladnjaku vozila i bateriji održavati na propisanoj razini;

–  će ulje u vozilu održavati na propisanoj razini;

–  će koristi samo vrstu goriva specificiranu za odnosno vozilo;

–  će tlak u gumama održavati na njihovom pravilnoj razini;

–  neće mijenjati podatke na mjeraču brzine ili mjeraču prijeđene kilometraže ;

–  ako žaruljica signalizira ili Korisnik smatra da vozilo zahtijeva mehanički pregled ili popravak, Korisnik će zaustaviti vožnju i odmah obavijestiti Lowriders Rental ;

–  će osigurati da su svi vozači koji su ovlašteni koristiti vozilo tijekom trajanja najma u potpunosti upoznati i svjesni odredbi Ugovora o najmu i ovih Uvjeta.

 

PROMETNI PREKRŠAJI

 

29. Za sve kazne i naknade koje se odnose na promet i/ili parkiranje Najmoprimac, vozač i, dodatni vozači odgovaraju Lowriders Rental-u solidarno. Lowriders Rental može, u slučaju da dobije obavijest o prometnom ili parkirnom prekršaju/naknadi počinjenom za vrijeme najma, poslati Najmoprimcu i/ili vozaču ili dodatnom vozaču kopiju takve obavijesti čim je to moguće i pružiti potrebne informacije nadležnom tijelu za izdavanje takve obavijesti, kazne odnosno naknade na vozača, dodatnog vozača odnosno Najmoprimca.

30. Lowriders Rental ima pravo naplatiti vozaču, dodatnom vozaču ili Najmoprimcu administrativnu naknadu od 260 kn+PDV (ako korisnik nije Hrvatski državljanin naknada se preračunava u EUR ili valutu zemlje Korisnika po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izdavanja terećenja/računa Korisniku) za pokriće troškova obrade i slanja obavijesti nadležnom tijelu, vozaču, dodatnom vozaču ili Najmoprimcu vezanim uz prometne i/ili parkirne prekršaje i naknade.

31. U slučaju da Lowriders Rental bude u obvezi platiti naknade za prometne ili parkirne prekršaje, Lowriders Rental će nakon plaćanja istih teretiti Korisnika odnosno njegov račun, za iznos plaćene naknade, uvećane za kamate i druge troškove.

 

OŠTEĆENJE, KVAR, PROMETNA NESREĆA, NESTANAK VOZILA I GUBITAK DOKUMENTACIJE

32. Ako je vozilo sudjelovalo u prometnoj nesreći, oštećeno, razbijeno ili zahtijeva popravak ili spašavanje, bez obzira na uzrok, Korisnik mora zaustaviti vozilo bez odgađanja, odmah obavijestiti Lowriders Rental i policiju o nastalom slučaju i zatražiti zapisnik o nastalom događaju, popuniti izvješće o događaju/ šteti, te osigurati vozilo od propadanja i nastupa još veće štete. 

33. Korisnik ne smije organizirati ili poduzimati bilo kakve popravke bez odobrenja Lowriders Rental-a, osim u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se spriječilo daljnje štete na vozilu ili ostaloj imovini. Ako vozilo zahtijeva popravak ili zamjenu, odluka da se Korisniku pruži drugo vozilo pripada isključivo i samostalno Lowriders Rental-u.

34. Osobito u slučaju prometne nesreće ili krađe/nestanka vozila, sudara sa životinjom, požara ili zapaljenja vozila ili eksplozije vozila, Korisnik je obvezan pozvati policiju i zatražiti zapisnik o događaju.

35. Trošak prijave i ponovne izrade izgubljene popratne dokumentacije za vozilo naplaćuje se Korisniku prema važećem Cjeniku.

36. Lowriders Rental će nadoknaditi Korisniku neophodne troškove za ulje, mazivo, redovito servisiranje i lake popravke, koji su nastali tijekom najma, ukoliko su troškovi nastali uz prethodnu obavijest i odobrenje Lowriders Rental-a, osim troškova pranja unajmljenog vozila, a sve to temeljem predočenog računa po obavljenom plaćanju. Račun mora glasiti na Lowriders Rental i bit će priznat od strane Lowriders Rental-a ako je plaćen gotovinom pravnoj osobi.

37. Ako se utvrdi da je Korisnik neosnovano ili nepotrebno zamijenio neki sklop, dio ili uređaj na vozilu, Lowriders Rental neće Korisniku isplatiti vrijednost tog dijela, sklopa ili uređaja.

38. Za nadoknadu navedenih troškova Korisnik mora dobiti suglasnost ovlaštene osobe Lowriders Rental-a, u protivnom nadoknada neće biti moguća.

39. Lowriders Rental ne odgovara za štete koje mogu nastati korisniku ili putnicima u vozilu ili trećim osobama i njihovoj imovini.

 

ODGOVORNOST KORISNIKA ZA ŠTETU

40. Korisnik je Lowriders Rental-u obvezan naknaditi svu štetu koja nastane na vozilu ili u svezi vozila i štete koje nastanu u svezi uporabe vozila, što se odnosi ali se ne ograničava na:

–  bilo kakav gubitak, krađu, nestanak ili oštećenje vozila i njegovih dijelova, dodataka ili dodatne opreme;

–  svaku posljedičnu štetu, gubitke ili troškove nastale za Lowriders Rental, uključujući troškove popravka, spašavanja, gubitke zbog nemogućnosti iznajmljivanja vozila, ležarine, obrade šteta, pravne troškove i dr.;

–  svaki gubitak ili oštećenje putnika u vozilu, trećih osoba, njihovih vozila i imovine nastalih tijekom trajanja najma odnosno uporabe vozila.

 41.  Korisnik je u smislu prethodnog stavka osobito odgovoran za štete i gubitke nastale zbog:

–  nepoštivanja ovih Uvjeta, Ugovora o najmu i važećih propisa,

–  ako uslijed nepravilne uporabe vozila ili krivnje Korisnika dođe do oštećenja motora ili pogonskog mehanizma vozila;

–  nedostatka motornog ulja, ulijevanja krivog ulja ili goriva, nedostatka ulja za mjenjač ili diferencijal, sredstava za hlađenje, kao i oštećenja kartera, kvačila, odnosno bilo kakvog oštećenja donjeg postroja vozila,

–  ako je ove štete izazvao neovlašteni korisnik ili vozač

42. Korisnik odgovara i za svu drugu štetu nastalu uslijed nepridržavanja odredbi ovih Uvjeta, Ugovora o najmu i propisa.

 

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI PREMA TREĆIMA


43. Lowriders Rental-ova vozila su u skladu sa zakonskim propisima i uvjetima osiguranja osigurana za štete koje porabom vozila mogu nastati trećim osobama zbog smrti, tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari za vrijeme najma.

44. Ovo osiguranje može biti nevažeće u slučaju da Korisnik prekrši bilo koju odredbu ovih Uvjeta, Ugovora o najmu, zakonskih propisa i uvjeta osiguranja, u kojem slučaju Korisnik pristaje da će nadoknaditi odnosno regresirati Lowriders Rental-u sve izdatke s tim u svezi, ako Lowriders Rental bude obvezan na naknadu štete trećoj osobi ili njihovom osiguravatelju.

 

ODGOVORNOST ZA VRAĆANJE VOZILA I ZAŠTITNE ODREDBE/KLAUZULE

45. Korisnik se obvezuje vratiti Vozilo neoštećeno, u istom stanju u kojem ga je uzeo u najam, sukladno ostalim odredbama ovih Uvjeta i Ugovora o najmu.

 46. Ukoliko Korisnik Vozilo ne vrati sukladno prethodnoj točki, neoštećeno i u stanju u kojem ga je preuzeo, obvezan je Lowriders Rental-u platiti ugovornu kaznu (penal) ovisno o kategoriji/klasi vozila i vrsti oštećenja, prema važećem cjeniku Lowriders Rental-a.

47. Osim ugovorne kazne, Korisnik je obvezan naknaditi svu štetu koja nastane na vozilu ili u svezi s vozilom.

48. Lowriders Rental nudi Korisniku mogućnost ugovaranja niže navedenih zaštitnih odredbi/klauzula odnosno naknada.

49. Da bi ostvario pravo na ograničenje odgovornosti ovih Uvjeta, Korisnik je dužan dokazati da je vozilo pravilno koristio, da se pridržavao ovih Uvjeta, Ugovora o najmu i propisa, kao i eventualnu odgovornost treće strane za nastanak oštećenja vjerodostojnom dokumentacijom (policijski zapisnik) i to najkasnije prilikom vraćanja vozila/završetka najma odnosno prilikom obračuna cijene, ugovorne kazne, naknada i štete od Lowriders Rental-a, u protivnom tada neće moći koristiti ograničenje odgovornosti.

50. Gubitak prava na zaštitne odredbe/klauzule

Korisnik prihvaća da se plaćanjem naknada ne ograničava, niti umanjuje niti isključuje materijalna odgovornost Korisnika ukoliko je, uključivo, ali ne ograničavajući se:

–  Korisnik upravljao vozilom pod utjecajem alkohola, droga ili narkotika;

–  Korisnik upravljao vozilom kada je isto nesigurno ili nepogodno za vožnju, a takvo stanje je nastalo tijekom trajanja najma, što je uzrokovalo ili doprinijelo oštećenju vozila, a Korisnik je bio svjestan ili morao biti svjestan nesigurnosti ili nepogodnog stanja vozila;

–  Nastao mehanički kvar, oštećenje motora ili pogonskog mehanizma vozila i/ili električni ili elektronički kvar kao rezultat nepravilne uporabe vozila. Ovo izuzeće se također odnosi na oštećenja motora ili prijenosnog sustava izravno nastalog zbog bilo kojeg mehaničkog kvara ili loma;

–  dođe do oštećenja zbog nedostatka motornog ulja, nastavka vožnje bez ulja, ulijevanja krivog ulja ili goriva, nedostatka ulja za mjenjač ili diferencijal, sredstava za hlađenje, kao i oštećenja kartera, kvačila, mjenjača, odnosno bilo kakvog oštećenja donjeg postroja vozila;

–  vozilo korišteno za utrke, obuku vozača, ispitivanja izdržljivosti, ispitivanja brzine, ispitivanje pouzdanosti, rally utrkama ili natjecanjima, ili za testiranje i u pripremi za bilo što od navedenog;

–  Korisnik propustio vozilo, kada ga napusti, zakočiti, zaključati sa zatvorenim prozorima i uzeti ključeve i dokumentaciju vozila i uvijek ih imati pod osobnom kontrolom, odnosno nije u mogućnosti predočiti ključeve i dokumente vozila;

–  vozilo koristio protivno njegovoj namjeni;

–  vozilo koristio po nerazvrstanim cestama

–  vozilom upravljao neovlašteni korisnik/vozač odnosno bilo koju štetu izazvao neovlašteni korisnik/vozač;

–  vozilom upravljao vozač bez vozačke dozvole ili vozač kojem je vozačka oduzeta ili mu je izrečena sankcija zabrane upravljanja vozilom;

–  kršio prekogranična ili teritorijalna ograničenja, tj. ako je korisnik vozio vozilo izvan granica EU, a da to prethodno nije najavio Lowriders Rental-u prilikom rezervacije ili preuzimanja vozila i za to platio posebnu naknadu,

–  vozilo oštećeno zbog kršenja prometnih propisa, ograničenja ili zabrana, namjerno ili zbog grube nepažnje Korisnika odnosno osoba pod njegovom kontrolom i osoba za koje on odgovara;

–  vozilo preopterećeno više od specifikacija proizvođača iz prometne dozvole ili je u vozilu bilo više osoba od dopuštenog;

–  utovar i istovar u vozilo vršen u trenutku kada je vozilo na prometnici;

–  Korisnik propustio zaustaviti vozilo ili ostati na mjestu događaja nakon nastanka nesreće i osigurati policijski zapisnik o događaju.

–  Došlo do pucanja ili oštećenja gume ili do oštećenja guma zbog upotrebe kočnica;

–  Šteta nastala zbog tereta koji se prevozio u vozilu ili na vozilu;

–  Šteta nastala na vozilu nakon završetaka ugovorenog trajanja najma odnosno nakon isteka odobrenog produženja trajanja najma;

–  Štete i oštećenja izazvane namjerno ili grubom krivnjom/nepažnjom Korisnika;

–   Ukoliko prije početka najma odnosno prije nastanka štete zaštitne klauzule nisu bile već ugovorene i navedene na Ugovoru o najmu

51. Plaćanjem dodatnih naknada i klauzula ne ograničava se niti isključuje odgovornost Korisnika i u drugim okolnostima predviđenim zakonskim propisima i pravilima osiguranja koja uređuju gubitak prava iz osiguranja. Također, navedene klauzule ne isključuju niti ograničavaju odgovornost za štete na vozilu prouzročene ratnim operacijama ili pobunama, niti štete zbog gubitka/oštećenja dodatne i obvezne opreme vozila, ključeva i dokumenata

52. Odgovornost Korisnika za nestanak i oštećenje dijelova, dodatne opreme, ključeva i dokumenata vozila, nije ograničena niti isključena naknadama + klauzulama

53. Naknade+ klauzule ni u kom slučaju ne ograničavaju niti isključuju odgovornost Korisnika za štete nastale trećim osobama i njihovoj imovini.

 

PRITUŽBE

54. Korisnik svoje pritužbe i prigovore u svezi najma vozila i izvršenja ugovornih prava i obveza može dostaviti Lowriders Rental-u poštom ili elektroničkom poštom. Lowriders Rental će na zaprimljenu pritužbu odgovoriti u roku 15 dana od zaprimanja iste, te odgovor dostaviti Korisniku poštom ili elektroničkom poštom. Odluka Lowriders Rental-a u svezi prigovora je konačna.

 

OSOBNI PODACI

55. Korisnik pristaje da kroz proces rezervacije vozila i sklapanja Ugovora o najmu dragovoljno daje Lowriders Rental-u svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, vozačka dozvola, putovnica i sl). Bez osobnih podataka najam neće biti moguće ostvariti.

56. Lowriders Rental će osobne podatke koristiti u svrhu realizacije tražene usluge, kao i za daljnju međusobnu komunikaciju, i rješavanje eventualnih sporova. Korisnik daje odobrenje za korištenje osobnih podataka u tu svrhu, kao i da se njegovi osobni podaci mogu dostavljati nadležnim tijelima u svezi počinjenih prometnih/parkirnih prekršaja, kao i agencijama/uredima za naplatu potraživanja.

 

GUBITAK OSOBNE IMOVINE

57. Lowriders Rental neće biti odgovoran Korisniku ili putnicima u vozilu za gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u vozilu bilo za vrijeme ili nakon završetka najma. Potpisivanjem Ugovora o najmu Korisnik se izričito odriče svih potraživanja prema Lowriders Rental-u za takve gubitke ili štete.

 

OTKAZ UGOVORA O NAJMU

58. Lowriders Rental ima pravo raskinuti Ugovor o najmu i odmah preuzeti vozilo u posjed ako Korisnik ne postupi ili ne postupa u skladu s bilo kojim odredbom ovih Uvjeta ili Ugovora o najmu, ili ako je vozilo oštećeno. Prestanak najma prema ovoj odredbi ne dovodi u pitanje druga prava Lowriders Rental-a prema ovim Uvjetima i Ugovoru o najmu.

 

NADLEŽNOST SUDA I MJERODAVNO PRAVO

59. Lowriders Rental-u je cilj sve sporove rješavati mirnim putem. Ovi Uvjeti su u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i svi neriješeni sporovi koji mogu nastati iz ili u vezi s ovim Uvjetima, Ugovorom o najmu podliježu isključivoj nadležnost hrvatskih sudova i to prema registriranom sjedištu Lowriders Rental-a.

60. Na sve što nije regulirano ovim Uvjetima ili Ugovorom o najmu primjenjuje se hrvatsko pravo.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

61.Odredbe ovih Uvjeta podložne su promjenama od strane Lowriders Rental-a, te će izmijenjeni uvjeti biti objavljeni na web stranici Lowriders Rental-a, od kada i stupaju na snagu, ukoliko drukčije ne bude navedeno.

62. Lowriders Rental mora dati Korisniku prilikom preuzimanja vozila u najam jedan primjerak Ugovora o najmu koji se mora čuvati u vozilu tijekom trajanja najma i na zahtjev predočiti policiji ili drugim ovlaštenim osobama.

ItalyCroatiaFrenchSpainGermanEnglish